Rendilepingu tingimused

Kümblustünni rendilepingu tingimused

1. Käesolev Kümblustünni rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Rendile andja ja Rentniku vahel. Leping annab Rentnikule lepingu objektiks oleva Kümblustünni kasutamise õiguse lepingus määratud ajavahemikul arvestades Lepingu tingimusi, Kümblustünni ettenähtud otstarvet ning valmistajatehase ja Rendileandja poolt määratud nõudmisi.

2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud renditava kümblustünni omadustest, tehnilisest seisundist, vajalike juhtimiõiguste olemasolust, kümblustünni kasutamist puudutavatest juhenditest, eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hinnakirjast. Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Kümblustünni, selle kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele.

3. Rentnikul ei ole lubatud anda Kümblustünni allrendile ega kasutamiseks kolmandatele isikutele. Rentnikul on keelatud kasutada Kümblustünni ebaseaduslikuks tegevuseks ning Rendileandja ei vastuta mingil moel selle rikkumisest tuleneva võimaliku vastustuse ja kohususe üle.

4. Rentnikul ei ole lubatud rikkuda Kümblustünniga heakorda ja liikluseeskirju, Kümblustünni on keelatud liigutada täidetud kujul, teostada Kümblustünnile hooldust, seadmete ümberehitust, paigaldust ja asendusi, kasutada Kümblustünni seda kahjustavates või muudes ekstreemtingimustes. Rentnik on kohustatud hoolitsema Kümblustünni eest heaperemehelikult.

5. Rentnik kannab täelikku ja tingimusteta varalist vastutust Kümblustünni säilimise eest kuni Kümblustünni tagastamiseni Rendileandjale. Rentnik kannab ka Kümblustünni juhusliku hävimise ja kahjustumise riski. Kümblustünni hävinemine, kaotsiminek või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel või tema poolt mittekontrollitavatel asjaoludel ei vähenda ega välista Rentniku vastutust.

6. Rentnik vastutab mistahes võimalike kahjude või kahjuhüvitamise nõuete eest, mis tulenevad või mis on seotud Kümblustünni purunemise, kasutamise, kasutamise võimatusega või mille on Rentnik põhjustanud Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele.

7. Juhul kui Kümblustünnil ilmneb mõni rike või kahjustus, on Rentnik kohustatud tegema kõik endast oleneva, et vältida lisakahjude teket Kümblustünnile ja/või kolmandatele osapooltele. Kulutused, mis tuleb teha Kümblustünni kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja mis tekkisid ajal, kui Kümblustünn oli Rentniku valduses, kannab Rentnik.

8. Kümblustünni, või selle osade varguse, ärandamise, vandalismi või röövimise korral ning Kümblustünni sattumisel liiklusõnnetusse tuleb juhtum koheselt registreerida politseis ning esitada Rendileandjale kirjalik seletus toimunu kohta 1 tööpäeva jooksul.

9. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses Kümblustünni purunemise ja/või mistahes rikke tõttu.

10.Rendipäeva kestvus on kuni 24 tundi. Rentnik on kohustatud Kümblustünni tagastama lepingus määratud ajal ja kohas. Kui kümblustünn tagastatakse kokkulepitud ajast hiljem, tasub Rentnik iga ületatud tunni eest kuni 5€, kuid mitte rohkem kui 60€ ööpäevas.Renditasu ei vähendata Kümblustünni tagastamisel enne rendiaja lõppemist.Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on Lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi.

11.Rendileandal on õigus tagastatud Kümblustünn üle vaadata kuni 7(seitsme) kalendripäeva jooksul ja seoses avastatud kahjudega esitada Rentnikule pretensioon 14(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kümblustünni tagastamisest. Juhul, kui Kümblustünn ei ole tagastamisel komplektne, või üleandmisele samaväärses seisundis kohustub Rentnik tasuma kogu tekitatud kahju vastavalt varuosade ja remonttööde hindadele. Kui antud Kümblustünni ei ole võimalik taastada, kohustub Rentnik Rendileandjale tasuma samasuguse uueväärse Kümblustünni hinna.Rentnik on kohustaud hüvitama Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud mistahes kahju täies ulatuses. Rentniku süül tekkinud kahjude, Kümblustünni varguse, vigastuste jms lahendamisele kulunud aja eest tasub Rentnik Rendileandjale kahjutasu summas 60€ ööpäevas Kümblustünni eest. Kahjutasu arvestatakse iga remondis oldud päeva eest või kuni Rendileandjaga kokkuleppe saavutamiseni.

12.Rentnik kohustub hoolitsema Kümblustünniga kaasas käiva lisavarustuse eest heaperemehelikult. Rehvi, või velje (k.a varurehvi) purunemisel või kaotamisel kohustub rentnik tasuma kahjutasu 100€ ühe rehvi kohta.Rentnik kohustub Kümblustünni tagastama puhastatult/pestult. Mittepuhastatult ehk mustalt tagastatult kohustub Rentik Rendileanjale maksma trahvi 20€.

13.Käesolevast lepingust tuleneda või vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad Rendileandja ja Rentnik omavahel. Pooltevahelised vaidlused lahendab Rendileandja poolt valitud inkassofirma või kohus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14.Rendilepingu täitmisel tõendavad Rentnik ja Rendileandja allkirjadega, et Rentnik on täielikult ja nõuetekohaselt tasunud Lepingu maksed ning Lepingu täitmise suhtes Rendileandja ja Rentnik vastastikuseid pretensioone ei oma.

15.Käesolev leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks osapool jääb Rentnikule ja teine osapool Rendileandjale. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni ning Kümblustünni ja selle dokumentide Rendileandja valdusesse üleandmiseni.

Rentniku nimi ………………………………………………………………………….

Dokumendi nr. ………………………………………………………………………..

Allkiri …………………………………………………………………………………….